nyhavn
Foto: Henrik Ploug
Beretning 2017-18
Året 2017-2018 Har været et år, der har budt på både medgang og modgang. Det har været et år,
hvor det trods modgang på enkelte områder er lykkedes for Nyhavnsgruppen enten ved eget
initiativ eller med hjælp fra andre at få gennemført flere af vore mærkesager

Parkeringsfælden på Skt. Annæ og i Kvæsthusgade

Lige siden indvielsen af området Skt. Annæ og Kvæsthusgade har Nyhavnsgruppen arbejdet for at få en bedre skiltning på pladsen, så parkerende bilister blev informeret klart og tydeligt om de gældende parkeringsregler. Området udviklede sig i løbet af kort tid til et af de steder i København, hvor der uddeltes flest parkeringsbøder. Nyhavnsgruppen har henvendt sig til kommunen adskillige gange.

Vi har tildelt Nyhavns Rose til Ole Falk Hansen som tak for hans indsats med opsættelse af alternative advarselsskilte, der gjorde parkerende opmærksomme på de 15 minutters parkeringstid. Og her kort før jul kom julegaven, informative skilte der klart fortæller, hvor længe man må holde i parkeringsbåsene. Desværre har det på det seneste vist sig, at på trods af skiltningen holder der udenlandske turistbusser langt over de 15 minutter. Vi har undersøgt sagen, og ifølge forlydender arbejder bl.a. Københavns Politi med sagen.

Ulovligt opsat reklametavle i Nyhavn.

I det tidlige forår blev der stik mod alle indgåede aftaler om, hvorledes Nyhavn skal se ud, og uden forudgående varsling af hverken beboere, handlende eller Nyhavnsgruppen opsat en reklame-stander tæt på Nyhavnsbroen.

Efter en del skriverier med de ansvarlige for opsætningen lykkedes det at få nedtaget denne reklamestander, så det frie udsyn gennem Nyhavn blev genskabt. Også her skal der lyde en varm tak til de ansvarlige.

Hviids Vinstue og Skindbuksen truet på deres liv.

Midt i sommerferien blev Hviids Vinstue og Skindbuksen truet på deres eksistens. En konflikt medførte ifølge pressen, at de to historiske værtshuse i længden ikke ville kunne eksistere. Nyhavnsgruppen kontaktede såvel bevarings-foreningen By og Land såvel som Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring samt andre, der kunne hjælpe. 

Om det er vores indsats, der har båret frugt, ved vi ikke med bestemthed, men resultatet er vi yderst tilfredse med, da det kort før Nytår blev meddelt, at Københavns Kommune vil gå i gang med en bevarende lokalplan, der vil sørge for, at de to historiske værtshuse også vil eksistere i fremtiden. Som vi skrev i vores nytårsbrev, ville vi følge sagen tæt og holde de nyvalgte medlemmer af Borgerrepræsentationen fast på løfterne. Desværre har den sidste tid vist, at sagen er ved at komme ud af kontrol. Arbejdet med en bevarende lokalplan har gået for langsomt, så nu er Skindbuksen lukket og fremtiden for det historiske værtshus er usikker, da det angiveligt er købt op af det samme konsortium, der ejer resten af huset. Der kræves handling nu, hvorfor bestyrelsen håber, at vi ved denne generalforsamling kan enes om at sende en støtteerklæring/åbent brev Københavns Kommune. Men mere herom senere.

Nyt studie på Kvæsthusmolen

Jeudan søgte om tilladelse til at opføre et nyt studie på Kvæsthusmolen.

Vi svarede:

Det nu ansøgte adskiller sig på flere punkter fra det oprindelige aftalegrundlag. Nyhavnsgruppen  anmoder derfor om et møde med de ansvarlige  for at tale sammen om forløbet siden vores mange fælles planlægningsmøder.Skulle dette ikke kunne lade sig gøre, søger vi i stedet foretræde for udvalget for en nærmere redegørelse af vore synspunkter på det foreslåede projekt. Generelt finder Nyhavnsgruppen, at det i princippet ikke burde være muligt at få dispensation så hurtigt efter at lokalplanen er vedtaget. 

Endelig finder Nyhavnsgruppen, at de lejeindtægter, der går til Jeudan fra udlejning af TV-studiet, burde gå til billigere parkering for beboerne i området som kompensation for de forringelser af området på Kvæsthusmolen, som det midlertidige TV-studie vil medføre.

Dagligvarehandel

I vores udtalelse til lokalplan om dagligvarehandel udtalte vi bl.a. :Vi skal derfor anmode om, at der i de kommende planer lægges begrænsninger for nedlæggelse af dagligvareforetninger, med mindre en nedlæggelse et sted i området efterfølges af oprettelse et andet sted i området.

Det fik vi ikke meget ud af, da vi fik oplyst, at det kunne man ikke lave planer for.

Løbende sager:

Vi kommer nu til den del af beretningen, hvor vi gerne vi høre jeres forslag og kommentarer til det nuværende og fremtidige arbejde i vores forening.

Busparkering 

Vi fik for kort tid siden en henvendelse fra Thomas Würtz fra det blå pakhus om en fælles indsats med hensyn til busparkering i Toldbodgade, nu hvor Amaliehaven skal renoveres. I den anledning forsvinder busparkeringen. Nyhavnsgruppen har sagt ja til at deltage i et møde med såvel Københavns Kommnune som Jeudan, hvor vi skal søge at finde en fælles løsning. Vi håber meget mødet kommer i stand. Men her i på vores generalforsamling kan vi godt tænke os at høre jeres forslag til, hvordan busparkeringsproblemerne kan løses.

Parkering

Nyhavnsgruppen henvendte sig for næsten 1½ år siden til Jeudan med invitation til samarbejde.

Efter samtale med Ole Frederiksen fra Jeudan har vi fået oplyst, at parkeringshuset på under Kvæsthusmolen vil undergå forskellige forandringer. Nogle af disse er til glæde for for beboerne i området, idet der formentligt vil blive indført en speciel ordning med aften og weekendparkering, denne ordning vil betyde, at man kan parkere i aften og nattetimerne samt i weekenden for 600 kr. månedligt. Dette vil være en sejr for vores forenings arbejde.. Desværre er der ikke lige så stor lydhørhed over for vores ide om at udnytte et af parkeringsdækkene til sportsaktiviteter for vores område, idet man i dag mener at kunne udnytte alle parkeringsdækkene.

Toldbodgade

Som bl.a. nævnt i forbindelse med kommunevalget vil vi gerne diskutere - ensretning af Toldbodgade og cykelsti sammesteds -sikring af fodgængerne, når de færdes på fortovene, da fodgængere i denne gade skal dele fortovet med både cykler, busser og biler. Dette medfører hver dag livsfarlige situationer. Ville det være en ide, at søge Københavns Kommune om at ensrette gaden og samtidig tilbyde de personer fra Nyhavn, Strandgaderne, Amaliegade, Skt. Annæ og Toldbodgade, der i dag har parkeringslicens gratis parkering i phuset? Hvilke tiltag ud over ensretning kunne vi foreslå?

Aktiviteter på Kvæsthusmolen

Lederen af sekretariatet for Ofelia Plads,Ole Bach, har på Foreningens Vegne ansøgt om ændringer i Lokalplan for Ofelia Plads, nr 374 af 14. april 2004. Heri redegøres der for, at

 • Man indtil nu har haft tilladelse til at afholde to arrangementer med et lydniveau på 98 db (måske de sidste to års ironman??). Som det står i brevet investerede Real Dania 650 millioner for at forbedre borgeres, erhvervsdrivendes og gæsters livskvalitet i området. Da det er foreningens formål, at aktiviteterne skal sørge for at foreningen ”kan leve  videre på et økonomisk bæredygtigt grundlag.” Derfor ønsker man ”at udleje pladsen til kommercielle arrangementer,”  Forvaltningen tolker efter foreningens mening den nuværende lokalplan for restriktivt, hvad der umuliggør lukkede kommercielle arrangementer.
 • Derfor er der nu kommet et forslag i høring med to typer lukkede arrangementer – 15 på 200 m2, - og 15 på 2000 m2.

Spørgsmålet er nu. Hvad skal vi sige hertil? Skal vi sige ja til alle disse arrangementer? Skal antallet begrænses? Og hvilke krav skal vi stille til lydniveauet? Vil 30 arrangementer med et lydniveau på 98 db være acceptabelt? Eller skal vi bede kommunen/indre by lokaludvalg om et borgermøde om sagen. Eller hvordan skal vi forholde os.

Hermed overgives foreningens beretning til forsamlingen.

Ekstra punkt på dagsordenen: Udkast til åbent brev:

Åbent brevHaster  -

 Sendes til bl.a. Berlingske Tidende, Tv 2 Lorry, Cityavisen og Havnefronten

 (dersom dette besluttes af generalforsamlingen)

til Overborgmester Frank Jensen, Teknik og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen og Borgerrepræsentationen.

Red Skindbuksen og Hviids Vinstue før det er for sent.

 

Nyhavnsgruppen, der repræsenterer virksomheder og privatpersoner omkring Kgs. Nytorv, Nyhavn og Frederiksstaden, vil opfordre til at der handles hurtigt nu. Hvis ikke, der handles hurtigt, forsvinder Hviids Vinstue og Skindbuksen fra henholdsvis1723 og 1728 for evigt. De to ikoniske værtshuse er så vidt vides landets to ældste værtshuse. 

Begge værtshuse tilhører den københavnske kulturarv og er to helt unikke kulturmiljøer, som har eksisteret i knap 300 år i ubrudt drift på dette sted. Værtshusene rummer i både indretning og ud-smykning minder fra de mange år, de har været drevet. Her har digtere, videnskabsmænd, politikere, kunstnere og godtfolk kunne mødes, diskutere og hygge , i flere hundrede år. Skindbuksen og Hviids Vinstue har således medvirket og medvirker stadig til at give København både kulturarv og identitet. En identitet som andre storbyer kan missunde os. Gribes der ikke til handling nu med det samme, vil der snart ikke være nogle af de ikoniske Københavner -institutioner tilbage, som giver København en særlig identitet. 

Nyhavnsgruppen vil derfor anbefale, at der straks nedlægges et § 14 forbud efter planloven, således at Københavns Kommune kan få lejlighed til ved en bevarende lokalplan at fastlægge, hvordan rammerne fremadrettet skal være i området i og omkring Skindbuksen og Hviids Vinstue. Nyhavnsgruppen kunne håbe på, at dette blev indledningen til, at man på samme måde, som det i Gamla Stan i Stockholm tager hånd om byens sjæl.

Udenlandske virksomheder og kæder er ved at presse alle de oprindelige stemningsfyldte butikker ud af byen. Nu må det stoppes før der ikke er mere tilbage af det København, som er med til at give byen sin særlige identitet. 

Med venlig hilsen og håb om hurtig handlen. 

Nyhavnsgruppen 

Hertil kan tilføjes eksempler på nogle af de ting, der vil gå tabt.

Hjælp os i vores arbejde. Skaf nye medlemmer og husk kontingentet er et engangskontingent. 100 kr. for personligt medlemskab,  50 kr. for partnermedlemsskab, 250 kr. for ejerforenings/andelseboligforenings-medlemsskab  og 500 kr. for virksomheder. 

Nyhavnsgruppens formål:

 • at arbejde for et bredt samarbejde for beboere, erhvervs-, og kulturliv i bydelene Frederiksstaden, Kongens Nytorv og Nyhavn (herefter under ét betegnet ”Nyhavnsområdet”),
 • at bevare og forbedre Nyhavnsområdets miljømæssige kvaliteter,
 • at styrke de store kulturhistoriske værdier, som Nyhavnsområdet har, og
 • at repræsentere foreningens medlemmer overfor offentlige myndigheder, hvor der er fælles synspunkter for Nyhavnsområdet.

Foreningen kan ikke varetage lokale erhvervs- og beboerforeningers særinteresser, men kan i spørgsmål af fælles interesse for Nyhavnsområdet koordinere synspunkter, så hele områdets synspunkter dækkes

Bestyrelse: Jens Tommerup (formand), Ole Arboe (Næstformand), Rie Berenth (Sekretær), Sidse Mørch, Mads Vestergaard Olesen, Kirsten Rønn Madsen, Birte Wiberg og Flemming Hansen.

Invitation til Generalforsamling i Nyhavnsgruppen 2018 20.3. kl. 16.30 på Restaurant Els i Nyhavn

Vi er taknemmelige for at Restaurant Els endnu et år vil lægge hus til vores generalforsamling. Læg venligst mærke til tidspunktet. 

Inden generalforsamlingen starter uddeles Nyhavns Rose for 2.gang – 

Kandidaterne offentliggøres senere.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg – Ole, Rie, Sidse og Mads

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – på valg - Jane og Jette          

8) Valg af revisor og revisorsuppleant         

9) Eventuelt

Efter generalforsamlingen fortsætter vi over til Hviids Vinstue kl. ca. 18, hvor Per Møller vil fortælle om Vinstuens og Skindbuksens historie en historie, der en overgang så ud til at slutte i 2017, men som takket være indgriben fra forskellig side ser ud til at ende godt. På Hviids Vinstue vil vi sammen nyde et glas øl.

   Venlig hilsen 

Nyhavnsgruppen 

          Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig, samt indbetale 50 kr. på foreningens konto

  Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlige og være            bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Nyhavnsgruppens formål:

 • at arbejde for et bredt samarbejde for beboere, erhvervs-, og kulturliv i bydelene Frederiksstaden, Kongens Nytorv og Nyhavn (herefter under ét betegnet ”Nyhavnsområdet”),
 • at bevare og forbedre Nyhavnsområdets miljømæssige kvaliteter,
 • at styrke de store kulturhistoriske værdier, som Nyhavnsområdet har, og
 • at repræsentere foreningens medlemmer overfor offentlige myndigheder, hvor der er fælles synspunkter for Nyhavnsområdet.
 • Foreningen kan ikke varetage lokale erhvervs- og beboerforeningers særinteresser, men kan i spørgsmål af fælles interesse for Nyhavnsområdet koordinere synspunkter, så hele områdets synspunkter dækkes. Bestyrelse: Jens Tommerup (formand), Ole Arboe (Næstformand), Rie Berenth (Sekretær), Sidse Mørch, Mads Vestergaard Olesen, Kirsten Rønn Madsen, Birte Wiberg og Flemming Hansen.